ALGEMENE VOORWAARDEN

eBricks respecteert "De wet verkoop op afstand"

Op 1 februari 2001 is de wet Verkoop op Afstand in werking getreden. Deze wet is een implementatie van de Europese regelgeving en beoogt een stroomlijning van de Europese interne markt en een betere bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten.

Dit betekend voor onze klanten dat voor elke transactie een bedenktijd van 7 werkdagen geldt om de transactie zonder opgave van redenen te herroepen. De termijn van zeven werkdagen begint te lopen vanaf het moment dat het goed geleverd is, of in geval van dienstverlening, bij het sluiten van de overeenkomst.

Voor het retourneren van goederen zullen geen kosten in rekening worden gebracht anders dan de verzendkosten die moeten worden gemaakt om het artikel te (laten) retourneren. Wij verwachten dat de artikelen in dezelfde verpakking als deze is verzonden wordt geretourneerd.

Retouren kunnen worden verzonden aan of worden langs gebracht bij:

eBricks
Oringerbrink 140
7812 JX EMMEN
tel (0591) 64 12 28
mob 06-53 75 84 65

Artikel 0. Algemeen
0.1 Onder eBricks wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de eenmanszaak, eBricks, gevestigd en kantoorhoudende te Emmen op het adres Oringerbrink 140, 7812 JX, Emmen, telefoonnummer: (0591) 64 12 28 (ook bereikbaar in het weekend), emailadres info@ebricks. eBricks is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Emmen onder nummer 04076083.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van eBricks zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van eBricks zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Zetfouten blijven ten alle tijde voorbehouden. eBricks behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door eBricks. De koopovereenkomst tussen eBricks en koper is tot stand gekomen op het moment dat eBricks een orderbevestiging aan koper per e-mail verstuurd heeft. eBricks is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt eBricks dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, maar exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Op al onze facturen is de margeregeling van toepassing en bevatten derhalve geen BTW.
3.2 Betaling dient te geschieden voordat de levering plaats vindt, tenzij anders overeengekomen.
3.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van eBricks.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is eBricks gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door eBricks.

Artikel 4. Levering
4.1 De door eBricks opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u, normaliter is dit op de dag van ontvangst van uw betaling en hooguit een dag laten (onvoorziene omstandigheden daargelaten).
4.3 eBricks levert binnen Europa waarbij de koper aansprakelijk is voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt. Levering buiten Nederland kan slechts plaatsvinden na goedkeuring door eBricks waarbij eBricks vooraf een opgaaf doet van de verzendkosten.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan eBricks verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
eBricks draagt niet het risico voor het eventueel zoekraken of beschadigen van uw pakket tijdens transport, daar zij hierbij afhankelijk is van derden. Het risico kan indien gewenst, worden afgekocht door te kiezen voor een verzekerde verzendwijze.

Artikel 6. Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten welke rusten op de door eBricks geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 eBricks garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u eBricks daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft eBricks de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan eBricks te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd en ongeopend is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en eBricks dan wel tussen eBricks en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en eBricks is eBricks niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van eBricks.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft eBricks in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat eBricks gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan eBricks kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Wanneer door eBricks gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat eBricks deze Voorwaarden soepel toepast.
10.2 Indien ťťn of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met eBricks in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door eBricks vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.3 eBricks is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Laatste datum wijziging: 12 februari 2011
Algemene voorwaarden downloaden (PDF)